Projekty badawcze

Udział w projektach jako członek zespołu

  1. Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki (2012–2015), projekt finansowany z funduszy POKL 8.1.2. Kierownik: Kesra Nermend. Członkowie zespołu: Małgorzata Łatuszyńska, Barbara Królikowska, Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska.

 


Udział w projektach jako uczestnik

  1. Udział w szkoleniu „Jak sprzedać badania naukowe? Autoprezentacja, komunikacja, techniki sprzedaży” w ramach projektu „Fames Artum Magistra” – promocja potencjału wdrożeniowego w dziedzinie IT i wzornictwa przemysłowego jednostek rozwojowych zachodniopomorskich uczelni wyższych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstwa.

 


Powrót do menu