Publikacje

Cytowania według bazy Google Scholar: 337, h-index: 7, i10-index: 6 (stan na I kwartał 2024 r.).

Monografie

 1. Barbara Wąsikowska, Neuronauka konsumencka. Badania zachowań konsumentów z zastosowaniem elektroencefalografii, Difin Sp. z o.o., Warszawa 2023, ISBN 978-83-8270-265-1.

 

 

 

 

 

 

Artykuły w języku angielskim

 1. Wąsikowska B., The use of electroencephalography (EEG) in a study into the effectiveness of advertising communication, Procedia Computer Science, 2023, Vol. 225, pp. 2477-2486, https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.239
 2. Wąsikowska B., Linowska A.: Application of the rough set theory to the analysis of food safety in fish processing, Procedia Computer Science, 2021, Vol. 192, pp. 3342–3350, DOI: 10.1016/j.procs.2021.09.107
 3. Wąsikowska B.: Consumer Neuroscience – The Application of Selected Neurobiological Methods in Consumer Research, European Research Studies Journal, 2021, vol. 24 iss. 2B, pp. 1153-1162.
 4. Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Neuroscience Techniques in Studying Advertisements Effectiveness: An Experimental Investigation, Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. / editor Khalid S. Soliman, pp. 5663 – 5675.
 5. Wąsikowska B., Sobecka E., Bielat I., Legierko M., Więcaszek B.: A Novel Method for Predicting Anisakid Nematode Infection of Cod Raw Materials Using Rough Set Theory, Journal of Food Protection, Vol. 81. No. 3, 2018, pp. 502-508,  doi:10.4315/0362-028X.JFP-17-371.
 6. Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: The Study of Advertising Content with Application of EEG, [w:] Selected Issues of Experimental Economics, Nermend, M. Łatuszyńska (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing AG, 2016 r., s. 333-353. (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-28419-4_21).
 7. Vecchiato G., Maglione A., Cherubino P., Wasikowska B., Wawrzyniak A., Latuszynska A., Latuszynska M., Nermend K., Graziani I., Leucci M., Trettel A., Babiloni F.:  Neuropsychological Tools to Investigate Consumer’s Gender Differences during the Observation of TV Commercials, Computational and Mathematical Methods in Medicine  07/2014. Volume 2014 (2014), Article ID 912981, s. 1-12.
 8. Wąsikowska B.:  The application of eye tracking in business [w:] Social Aspects of Business Informatics: Concepts and Applications Marciniak, M. Morzy (red.), Wydawnictwo Nakom, Poznań 2014 r., s. 71-86.
 9. Wąsikowska B.:  Contemporary data exploration technologies in marketing, Studia Informatica: Computer Science – Methods, Models, Applications nr 32, 2013 r., s. 137-149.
 10. Policastro P. Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Artificial Intelligence Application to Legal Studies and Training of Legal professions: Some Reflections for a Syllabus, [w: ] Towards Innovation in Legal Education, P. Policastro (red.), Eleven International Publishing  (publication info), Holandia 2013 r., s. 109-118.
 11. Nermend K., Shihab A., Wąsikowska B.:  The utility of local government websites by using web tracking system and user assessmant, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 781, Ekonomiczne problemy usług nr 106, „E-gospodarka, problemy, metody, aplikacje”, Szczecin 2013 r., s. 293-305.
 12. Nermend K., Wąsikowska B., Shihab A.:  The application of web-tracking method for research of local government units’ websites utility, [in] Proceedings of the International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government EEE’13, (red.) Hamid R. Arabnia, Azita Bahrami, Fernando G. Tinetti, WORLDCOMP’13 Las Vegas Nevada USA 2013, s.327-336.
 13. Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Furaiji F.:  Study On The Influcence Of Advertising Attractiveness On The Purchase Decisions Of Women And Men, Journal of International Studies, 2013, Vol. 6 No 2, s. 20-32.
 14. Wąsikowska B., Furaiji F.: Application of rough set theory in identification of male and female purchase preferences,  Fourth  International  Scientific Conference, College of computer science and  mathematics, AL Qadisiyah University, Iraq.
 15. Wąsikowska B., Furaiji F.:  Examining Male and Female Purchase Preferences by Means of Rough Set Method, rozdział 7 [w] „Selected Issues of Data Analysis”, Polish Information Processing Society, [red] M.Łatuszyńska, K.Nermend, Szczecin 2012 r., s. 97-110.
 16. Korzeń M., Piegat A., Wąsikowska B.:  Differences between the method of mini-models and the k-nearest neighbors on example of modeling of unemployment rate in Poland, Systemy Informatyczne w Zarządzaniu”, SGGW, WULS Press, 2011 r., s. 34-43.
 17. Wąsikowska B.:  Application of Rough Sets for Identyfication of Factors Determining Sold Production of Industry, Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 16, No 4A, Olsztyn 2007 r., s. 372-375.

Artykuły w języku polskim

 1. Nowak L., Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Badania eye trackingowe konsumentów. Postrzeganie a prymowanie, Handel Wewnętrzny nr 6 (377) tom II, 2018 r. s. 296-311.
 2. Nowak L., Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Neuronauka poznawcza a zachowania konsumentów w: Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, [red]. Jan PolowczykHubert Witczak, Maciej Błaszak, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018 r.
 3. Wąsikowska B.: Badanie reakcji konsumentów na przekaz reklamowy. Przykład wykorzystania elektroencefalografii i wybranych technik biometrycznych, Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no.5, s. 148-159.
 4. Nowak L., Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Samoocena konsumentów a nowy produkt prozdrowotny z niestandardowym składnikiem, Handel Wewnętrzny nr 2/2018 r. s. 318-330.
 5. Nowak L., Wąsikowska B.: Ekspozycja bodźca a progi postrzegania konsumentów (w świetle badania eye trackingowego), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 348-2018, ISSN 2083-8611, 2018 r., s. 96-106.
 6. Wąsikowska B.: Neuromarketing. Metody neuronauki poznawczej stosowane w badaniach marketingowych w: Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych. Zastosowanie metod i technik neuronauki poznawczej oraz modeli kognitywistyki, [red.] A.Wawrzyniak, B. Wąsikowska, Maciej Witek, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017 r.
 7. Wąsikowska B.: Zastosowanie technik neuronauki poznawczej do badania preferencji konsumentów, Studia ekonomiczne nr 254, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016 r., s. 209-218.
 8. Wawrzyniak A., Wąsikowska B.:  Aktualność paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu, w: Paradoksy w zarządzaniu, red. B. M. Jasiński, A.Wierzbica, Wyd. PRESSCOM, Wrocław 2016, s. 135-149.
 9. Wąsikowska B.:  Wiedza o kliencie jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa inteligentnego, [w] Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, nauk. C.Suszyński, G.Leśniak-Łebkowsk, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016 r., s. 109-118.
 10. Wawrzyniak A., Wąsikowska B.:  Metody neuroobrazowania mózgu w badaniach procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 1/2016, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016., s. 49-63.
 11. Wąsikowska B.: Elektroencefalografia (EEG) w badaniu efektywności komunikacji reklamowej, Konferencja Agile-Commerce, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVII, zeszyt 11, część 2, Wydawnictwo SAN, Łódź 2016 r., s. 407-422.
 12. Wąsikowska B.: Eye tracking w badaniach marketingowych, Studia Informatica nr 36, 2015 r., s. 177-192.
 13. Wąsikowska B.:  Zastosowanie technik neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym, Zeszyty Naukowe Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 13, Warszawa 2015., s. 145-156.
 14. Wawrzyniak A., Wąsikowska B.:  Wpływ rewolucji poznawczej na nauki o zarządzaniu, abstrakt w: Poznanie, komunikacja i działanie. Mechanizmy integrujące i separujące, red. A. Aloksa, K. Kowalczyk-Purol, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2014, s. 37-38.
 15. Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Galindo Bello E., Cruz Sandoval J.:  Teoria zbiorów przybliżonych w wykrywaniu reguł zachowań zakupowych kobiet i mężczyzn podczas kupowania telefonów komórkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 829, Studia Informatica Nr 35, 2014 r., s. 65-76.
 16. Wąsikowska B.:  Współczesne metody eksploracji danych w marketingu, Zeszyty Naukowe Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 9/58/2013, Warszawa 2013 r., s. 588-599.
 17. Wąsikowska B.:  Teoria zbiorów przybliżonych w badaniu zachowania wyborców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 781, Ekonomiczne problemy usług nr 106, „E-gospodarka, problemy, metody, aplikacje”, Szczecin 2013 r., s. 265-280.
 18. Kuczera K., Wawrzyniak A. Wąsikowska B.: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w modelowaniu zrównoważonego rozwoju, Handel Wewnętrzny 2013, nr 6 listopad-grudzień, T.II, s. 272-284.
 19. Wąsikowska B., Furaiji F.:  Badanie preferencji zakupowych kobiet i mężczyzn metodą zbiorów przybliżonych, Handel Wewnętrzny, tom I, 2012 r., s. 26-35.
 20. Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Furaiji F.:  Zastosowanie zbiorów przybliżonych do wykrywania reguł zachowania konsumentów na potrzeby wieloagentowego modelu symulacyjnego, Problemy Zarządzania vol. 10, nr 3 (38), 2012 r., s. 104-123.
 21. Wawrzyniak A., Wąsikowska B.:  Badanie preferencji wyborczych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przy użyciu zbiorów przybliżonych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 56, 2011 r., s. 218-229.
 22. Korzeń M., Piegat A., Wąsikowska B.:  Zastosowanie samouczącego się, 3-punktowego minimodelu do modelowania stopy bezrobocia, Studia Informatica nr 27, 2011 r., s. 59-70.
 23. Wąsikowska B.:  Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu, w: Zeszyt Naukowy nr 624, „Studia i Prace WNEiZ, nr 20 Szczecin 2010 r., s. 239-254.
 24. Wąsikowska B.:  Modele produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu metod sztucznej inteligencji, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały nr 32, wrzesień 2010 r., s. 70-80.
 25. Becker J., Budziński R., Szarafińska M., Wąsikowska B.:  Metodyka formułowania kwantyfikatorów lingwistycznych w systemach informatycznych zarządzania, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały nr  31, wrzesień 2010 r., 147-156.
 26. Wąsikowska B.:  Zastosowanie odcinkowo-liniowego minimodelu do modelowania produkcji sprzedanej przemysłu, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały nr 36, wrzesień 2010 r., s. 239-248.
 27. Wąsikowska B.: Dźwięk, [w] „Multimedia w biznesie” [red]. Agnieszka Szewczyk, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2008 r., s. 77-98.
 28. Wąsikowska B.: Animacja komputerowa, [w] „Multimedia w biznesie” [red]. Agnieszka Szewczyk, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2008 r., s. 99-109.
 29. Wąsikowska B.: Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu, [w] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych nr VIII (2007), red. Bolesław Borkowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 r., s. 253-259.

Członkostwo w red. naukowych

 1. Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych. Zastosowanie metod i technik neuronauki poznawczej oraz modeli  kognitywistyki, Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska, Maciej Witek (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.
 2. Modern Information Systems in Management – Challenges and Solutions, Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska (red). Zeszyty Rady Naukowej PTI, 2016 r.

Powrót do menu